fbpx
bộ giải mã

Tuyên bố về quyền riêng tư (Hoa Kỳ)

Tuyên bố về quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào Tháng Tám 18, 2020, kiểm tra lần cuối vào Tháng Tám 22, 2020 và áp dụng cho công dân Hoa Kỳ.

Trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi giải thích những gì chúng tôi làm với dữ liệu chúng tôi thu được về bạn qua https://www.explico.ai/vi/. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ tuyên bố này. Trong quá trình xử lý của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của luật bảo mật. Điều đó có nghĩa là, trong số những thứ khác, rằng:

 • chúng tôi nêu rõ mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân. Chúng tôi làm điều này bằng tuyên bố về quyền riêng tư này;
 • mục đích của chúng tôi là giới hạn việc thu thập dữ liệu cá nhân của chúng tôi chỉ với dữ liệu cá nhân được yêu cầu cho các mục đích hợp pháp;
 • trước tiên chúng tôi yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp cần sự đồng ý của bạn;
 • chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và cũng yêu cầu điều này từ các bên xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt chúng tôi;
 • chúng tôi tôn trọng quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đã sửa hoặc xóa dữ liệu đó theo yêu cầu của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết chính xác dữ liệu chúng tôi lưu giữ của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1. Mục đích và các loại dữ liệu

Các loại thông tin cá nhân được thu thập và mục đích mà các loại sẽ được sử dụng.

1.1 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Liên hệ - Qua điện thoại, thư, email và / hoặc biểu mẫu web

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • Bất kỳ số nhận dạng nào khác cho phép liên hệ thực hoặc trực tuyến với một cá nhân cụ thể
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.2 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Thanh toán

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.3 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Đăng ký tài khoản

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Lịch sử việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.4 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Bản tin

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Lịch sử việc làm
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.5 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Để hỗ trợ các dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng muốn mua hoặc đã mua

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.6 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Để có thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.7 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê để cải thiện trang web.

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.8 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Lịch sử việc làm
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

1.9 Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích sau:

Bán dữ liệu cho các bên thứ ba

Các loại dữ liệu sau được thu thập

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Lịch sử việc làm
 • Thông tin sinh trắc học
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

2. Chia sẻ với các bên khác

Chúng tôi chỉ chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu này cho những người nhận khác vì các mục đích sau:

Mục đích của việc truyền dữ liệu: Công cụ API của Google
Quốc gia hoặc tiểu bang mà bên thứ ba này đặt trụ sở: Hoa Kỳ

Mục đích của việc truyền dữ liệu: Cửa hàng Apple IOS
Quốc gia hoặc tiểu bang mà bên thứ ba này đặt trụ sở: Hoa Kỳ

Mục đích của việc truyền dữ liệu: Sử dụng ứng dụng
Quốc gia hoặc tiểu bang mà bên thứ ba này đặt trụ sở: Hoa Kỳ

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án, theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, trong phạm vi được phép theo các quy định khác của pháp luật, để cung cấp thông tin hoặc để điều tra về một vấn đề liên quan đến an toàn công cộng.

3. Cách chúng tôi phản hồi các tín hiệu Không theo dõi

Trang web của chúng tôi đáp ứng và hỗ trợ trường yêu cầu tiêu đề Không theo dõi (DNT). Nếu bạn bật DNT trong trình duyệt của mình, những tùy chọn đó sẽ được thông báo cho chúng tôi trong tiêu đề yêu cầu HTTP và chúng tôi sẽ không theo dõi hành vi duyệt web của bạn.

4. Bánh quy

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi trên Không bán thông tin cá nhân của tôi trang web. 

Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với Google.

5. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để hạn chế việc lạm dụng và truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người cần thiết mới có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn, quyền truy cập vào dữ liệu được bảo vệ và các biện pháp bảo mật của chúng tôi thường xuyên được xem xét.

6. Trang web của bên thứ ba

Tuyên bố về quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web của bên thứ ba được kết nối bằng các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba này xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách đáng tin cậy hoặc an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web này trước khi sử dụng các trang web này.

7. Các sửa đổi đối với tuyên bố về quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên tham khảo bản tuyên bố về quyền riêng tư này thường xuyên để biết về bất kỳ thay đổi nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chủ động thông báo đến bạn mọi lúc có thể.

8. Truy cập và sửa đổi dữ liệu của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết chúng tôi có dữ liệu cá nhân nào về bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Vui lòng đảm bảo luôn nêu rõ bạn là ai, để chúng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi không sửa đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào của người sai. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin được yêu cầu khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin bên dưới. Bạn có các quyền sau:

8.1 Quyền được biết những thông tin cá nhân đang được thu thập về bạn

 1. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp thu thập thông tin cá nhân về người tiêu dùng tiết lộ cho người tiêu dùng những điều sau:
  1. Các loại thông tin cá nhân mà nó đã thu thập về người tiêu dùng đó.
  2. Các loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập.
  3. Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.
  4. Các loại bên thứ ba mà doanh nghiệp chia sẻ thông tin cá nhân.
  5. Các mẩu thông tin cá nhân cụ thể mà nó đã thu thập về người tiêu dùng đó.

8.2 Quyền được biết liệu thông tin cá nhân có được bán hoặc tiết lộ hay không và cho ai

 1. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu một doanh nghiệp bán thông tin cá nhân của người tiêu dùng hoặc tiết lộ thông tin đó cho mục đích kinh doanh, tiết lộ cho người tiêu dùng đó:
  1. Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp thu thập về người tiêu dùng.
  2. Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp đã bán về người tiêu dùng và các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân đã được bán, theo danh mục hoặc các loại thông tin cá nhân cho mỗi bên thứ ba mà thông tin cá nhân được bán cho họ.
  3. Các loại thông tin cá nhân mà doanh nghiệp tiết lộ về người tiêu dùng cho mục đích kinh doanh.

8.3 Quyền được hưởng dịch vụ và giá cả như nhau, ngay cả khi bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại người tiêu dùng bởi vì người tiêu dùng thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của người tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng.
 2. Tính các mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc sử dụng chiết khấu hoặc các lợi ích khác hoặc áp đặt hình phạt.
 3. Cung cấp một cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho người tiêu dùng, nếu người tiêu dùng thực hiện các quyền riêng tư của người tiêu dùng.
 4. Đề nghị rằng người tiêu dùng sẽ nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, không có gì cấm chúng tôi tính phí người tiêu dùng một mức giá hoặc tỷ lệ khác hoặc cung cấp một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho người tiêu dùng, nếu sự khác biệt đó có liên quan hợp lý đến giá trị mà dữ liệu của người tiêu dùng cung cấp cho người tiêu dùng.

8.4 Quyền xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào

 1. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu doanh nghiệp xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập từ người tiêu dùng.
 2. Một doanh nghiệp nhận được yêu cầu có thể xác minh từ người tiêu dùng về việc xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng theo mục (a) của phần này sẽ xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng khỏi hồ sơ của mình và hướng dẫn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng khỏi hồ sơ của họ.
 3. Doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ sẽ không bắt buộc phải tuân theo yêu cầu của người tiêu dùng về việc xóa thông tin cá nhân của người tiêu dùng nếu doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ cần thiết phải duy trì thông tin cá nhân của người tiêu dùng để:
  1. Hoàn thành giao dịch mà thông tin cá nhân được thu thập, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ do người tiêu dùng yêu cầu hoặc được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của doanh nghiệp với người tiêu dùng, hoặc thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
  2. Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp; hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó.
  3. Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự kiến hiện có.
  4. (Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ hoặc thực hiện một quyền khác theo quy định của pháp luật.
  5. Tuân thủ Đạo luật về Quyền riêng tư của Truyền thông Điện tử của California theo Chương 3.6 (bắt đầu từ Mục 1546) của Tiêu đề 12 của Phần 2 của Bộ luật Hình sự.
  6. Tham gia vào các nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được bình duyệt vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các luật hiện hành khác về quyền riêng tư và đạo đức, khi việc doanh nghiệp xóa thông tin có khả năng không thể thực hiện được hoặc làm suy giảm nghiêm trọng thành quả của nghiên cứu đó , nếu người tiêu dùng đã đồng ý rõ ràng.
  7. Để chỉ cho phép sử dụng nội bộ phù hợp hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của người tiêu dùng với doanh nghiệp.
  8. Tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
  9. Nếu không, hãy sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng, trong nội bộ, theo cách hợp pháp tương thích với bối cảnh mà người tiêu dùng đã cung cấp thông tin.

9. Quyền chọn không tham gia

Bạn sẽ có quyền, bất cứ lúc nào, hướng dẫn chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về khả năng gửi yêu cầu từ chối, vui lòng tham khảo Không bán thông tin cá nhân của tôi trang.

10. Bán dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Danh sách các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán cho bên thứ ba trong 12 tháng trước đó:

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực khác, bao gồm tên đường phố và tên thành phố hoặc thị trấn
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

Danh sách các danh mục chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh trong 12 tháng trước:

 • Họ và tên
 • Tên tài khoản hoặc bí danh
 • Địa chỉ e-mail
 • Số điện thoại
 • địa chỉ IP
 • Một chữ ký
 • Thông tin giáo dục
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm
 • số tài khoản ngân hàng
 • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng của số thẻ tín dụng
 • Thông tin hoạt động trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến sự tương tác của người tiêu dùng & #039; với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet
 • Dữ liệu vị trí địa lý
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

11. Trẻ em

Đối với tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi liên quan đến trẻ em, vui lòng xem chuyên dụng của chúng tôi Tuyên bố về Quyền riêng tư của Trẻ em

12. Chi tiết liên hệ

Explico, LLC
10117 Đường Sunnyside
Phòng F1173
Clackama, HOẶC 97015
Hoa Kỳ
Trang mạng: https://www.explico.ai/vi/
E-mail: info@explico.ai

Số điện thoại: +1 (503) 210-1970

Phụ lục

Akismet

Chúng tôi thu thập thông tin về những khách truy cập nhận xét trên các Trang web sử dụng dịch vụ chống thư rác Akismet của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách Người dùng thiết lập Akismet cho Trang web, nhưng thường bao gồm địa chỉ IP của người nhận xét, tác nhân người dùng, liên kết giới thiệu và URL trang web (cùng với các thông tin khác do người nhận xét trực tiếp cung cấp như tên, tên người dùng, email của họ địa chỉ và chính nhận xét).

Cách mạng trượt

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Phông chữ web của Google (mặc định) hoặc phát video hoặc âm thanh qua YouTube hoặc Vimeo trong Slider Revolution, chúng tôi khuyên bạn nên thêm cụm từ văn bản tương ứng vào cảnh sát bảo mật của mình:

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình. YouTube được sử dụng để giúp trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube trong https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng được cung cấp bởi cổng video Vimeo. Dịch vụ này được cung cấp bởi Vimeo Inc., 555 West 18 Street, New York, New York 10011, USA. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin Vimeo, kết nối với máy chủ Vimeo sẽ được thiết lập. Tại đây máy chủ Vimeo được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Ngoài ra, Vimeo sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn chưa đăng nhập vào Vimeo khi bạn truy cập plugin của chúng tôi hoặc không có tài khoản Vimeo. Thông tin được truyền đến một máy chủ Vimeo ở Mỹ, nơi nó được lưu trữ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Vimeo của mình, Vimeo cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Vimeo của mình. Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Vimeo tại https://vimeo.com/privacy.

Phông chữ trên web của Google

Để trình bày thống nhất các phông chữ, trang này sử dụng phông chữ web do Google cung cấp. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ một cách chính xác. Vì mục đích này, trình duyệt của bạn phải thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Do đó, Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng phông chữ Web của Google được thực hiện vì lợi ích của một bản trình bày thống nhất và hấp dẫn của plugin của chúng tôi. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, thì máy tính của bạn sẽ sử dụng phông chữ chuẩn. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Trên các trang của chúng tôi, các plugin của mạng xã hội SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Vương quốc Anh) có thể được tích hợp. Các plugin SoundCloud có thể được nhận dạng bằng logo SoundCloud trên trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ SoundCloud được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép SoundCloud nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” trong khi đăng nhập vào tài khoản SoundCloud, bạn có thể liên kết nội dung các trang của chúng tôi với hồ sơ SoundCloud của mình. Điều này có nghĩa là SoundCloud có thể liên kết các lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết gì về nội dung của dữ liệu được truyền đi hoặc cách nó sẽ được SoundCloud sử dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của SoundCloud, vui lòng truy cập https://soundcloud.com/pages/privacy. Nếu bạn không muốn SoundCloud liên kết lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi với tài khoản SoundCloud của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản SoundCloud của bạn.

WP-Client

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Văn bản này mô tả loại thông tin mà quản trị viên nên đưa vào đây hoặc những gì họ nên làm với thông tin này mà bạn cung cấp trong mẫu của mình.

Akismet

Chúng tôi thu thập thông tin về những khách truy cập nhận xét trên các Trang web sử dụng dịch vụ chống thư rác Akismet của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách Người dùng thiết lập Akismet cho Trang web, nhưng thường bao gồm địa chỉ IP của người nhận xét, tác nhân người dùng, liên kết giới thiệu và URL trang web (cùng với các thông tin khác do người nhận xét trực tiếp cung cấp như tên, tên người dùng, email của họ địa chỉ và chính nhận xét).

Cách mạng trượt

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Phông chữ web của Google (mặc định) hoặc phát video hoặc âm thanh qua YouTube hoặc Vimeo trong Slider Revolution, chúng tôi khuyên bạn nên thêm cụm từ văn bản tương ứng vào cảnh sát bảo mật của mình:

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình. YouTube được sử dụng để giúp trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube trong https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng được cung cấp bởi cổng video Vimeo. Dịch vụ này được cung cấp bởi Vimeo Inc., 555 West 18 Street, New York, New York 10011, USA. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin Vimeo, kết nối với máy chủ Vimeo sẽ được thiết lập. Tại đây máy chủ Vimeo được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Ngoài ra, Vimeo sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn chưa đăng nhập vào Vimeo khi bạn truy cập plugin của chúng tôi hoặc không có tài khoản Vimeo. Thông tin được truyền đến một máy chủ Vimeo ở Mỹ, nơi nó được lưu trữ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Vimeo của mình, Vimeo cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Vimeo của mình. Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Vimeo tại https://vimeo.com/privacy.

Phông chữ trên web của Google

Để trình bày thống nhất các phông chữ, trang này sử dụng phông chữ web do Google cung cấp. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ một cách chính xác. Vì mục đích này, trình duyệt của bạn phải thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Do đó, Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng phông chữ Web của Google được thực hiện vì lợi ích của một bản trình bày thống nhất và hấp dẫn của plugin của chúng tôi. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, thì máy tính của bạn sẽ sử dụng phông chữ chuẩn. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Trên các trang của chúng tôi, các plugin của mạng xã hội SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Vương quốc Anh) có thể được tích hợp. Các plugin SoundCloud có thể được nhận dạng bằng logo SoundCloud trên trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ SoundCloud được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép SoundCloud nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” trong khi đăng nhập vào tài khoản SoundCloud, bạn có thể liên kết nội dung các trang của chúng tôi với hồ sơ SoundCloud của mình. Điều này có nghĩa là SoundCloud có thể liên kết các lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết gì về nội dung của dữ liệu được truyền đi hoặc cách nó sẽ được SoundCloud sử dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của SoundCloud, vui lòng truy cập https://soundcloud.com/pages/privacy. Nếu bạn không muốn SoundCloud liên kết lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi với tài khoản SoundCloud của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản SoundCloud của bạn.

Akismet

Chúng tôi thu thập thông tin về những khách truy cập nhận xét trên các Trang web sử dụng dịch vụ chống thư rác Akismet của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách Người dùng thiết lập Akismet cho Trang web, nhưng thường bao gồm địa chỉ IP của người nhận xét, tác nhân người dùng, liên kết giới thiệu và URL trang web (cùng với các thông tin khác do người nhận xét trực tiếp cung cấp như tên, tên người dùng, email của họ địa chỉ và chính nhận xét).

Cách mạng trượt

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Phông chữ web của Google (mặc định) hoặc phát video hoặc âm thanh qua YouTube hoặc Vimeo trong Slider Revolution, chúng tôi khuyên bạn nên thêm cụm từ văn bản tương ứng vào cảnh sát bảo mật của mình:

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình. YouTube được sử dụng để giúp trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube trong https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng được cung cấp bởi cổng video Vimeo. Dịch vụ này được cung cấp bởi Vimeo Inc., 555 West 18 Street, New York, New York 10011, USA. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin Vimeo, kết nối với máy chủ Vimeo sẽ được thiết lập. Tại đây máy chủ Vimeo được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Ngoài ra, Vimeo sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn chưa đăng nhập vào Vimeo khi bạn truy cập plugin của chúng tôi hoặc không có tài khoản Vimeo. Thông tin được truyền đến một máy chủ Vimeo ở Mỹ, nơi nó được lưu trữ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Vimeo của mình, Vimeo cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Vimeo của mình. Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Vimeo tại https://vimeo.com/privacy.

Phông chữ trên web của Google

Để trình bày thống nhất các phông chữ, trang này sử dụng phông chữ web do Google cung cấp. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ một cách chính xác. Vì mục đích này, trình duyệt của bạn phải thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Do đó, Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng phông chữ Web của Google được thực hiện vì lợi ích của một bản trình bày thống nhất và hấp dẫn của plugin của chúng tôi. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, thì máy tính của bạn sẽ sử dụng phông chữ chuẩn. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Trên các trang của chúng tôi, các plugin của mạng xã hội SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Vương quốc Anh) có thể được tích hợp. Các plugin SoundCloud có thể được nhận dạng bằng logo SoundCloud trên trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ SoundCloud được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép SoundCloud nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” trong khi đăng nhập vào tài khoản SoundCloud, bạn có thể liên kết nội dung các trang của chúng tôi với hồ sơ SoundCloud của mình. Điều này có nghĩa là SoundCloud có thể liên kết các lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết gì về nội dung của dữ liệu được truyền đi hoặc cách nó sẽ được SoundCloud sử dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của SoundCloud, vui lòng truy cập https://soundcloud.com/pages/privacy. Nếu bạn không muốn SoundCloud liên kết lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi với tài khoản SoundCloud của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản SoundCloud của bạn.

Akismet

Chúng tôi thu thập thông tin về những khách truy cập nhận xét trên các Trang web sử dụng dịch vụ chống thư rác Akismet của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào cách Người dùng thiết lập Akismet cho Trang web, nhưng thường bao gồm địa chỉ IP của người nhận xét, tác nhân người dùng, liên kết giới thiệu và URL trang web (cùng với các thông tin khác do người nhận xét trực tiếp cung cấp như tên, tên người dùng, email của họ địa chỉ và chính nhận xét).

Cách mạng trượt

Trong trường hợp bạn đang sử dụng Phông chữ web của Google (mặc định) hoặc phát video hoặc âm thanh qua YouTube hoặc Vimeo trong Slider Revolution, chúng tôi khuyên bạn nên thêm cụm từ văn bản tương ứng vào cảnh sát bảo mật của mình:

YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin từ YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang là YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin YouTube, kết nối với máy chủ YouTube sẽ được thiết lập. Tại đây, máy chủ YouTube được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, YouTube cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình. YouTube được sử dụng để giúp trang web của chúng tôi hấp dẫn. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của YouTube trong https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Trang web của chúng tôi sử dụng các tính năng được cung cấp bởi cổng video Vimeo. Dịch vụ này được cung cấp bởi Vimeo Inc., 555 West 18 Street, New York, New York 10011, USA. Nếu bạn truy cập một trong các trang của chúng tôi có plugin Vimeo, kết nối với máy chủ Vimeo sẽ được thiết lập. Tại đây máy chủ Vimeo được thông báo về trang nào của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Ngoài ra, Vimeo sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn chưa đăng nhập vào Vimeo khi bạn truy cập plugin của chúng tôi hoặc không có tài khoản Vimeo. Thông tin được truyền đến một máy chủ Vimeo ở Mỹ, nơi nó được lưu trữ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Vimeo của mình, Vimeo cho phép bạn liên kết trực tiếp hành vi duyệt web với hồ sơ cá nhân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản Vimeo của mình. Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Vimeo tại https://vimeo.com/privacy.

Phông chữ trên web của Google

Để trình bày thống nhất các phông chữ, trang này sử dụng phông chữ web do Google cung cấp. Khi bạn mở một trang, trình duyệt của bạn sẽ tải các phông chữ web cần thiết vào bộ nhớ cache của trình duyệt để hiển thị văn bản và phông chữ một cách chính xác. Vì mục đích này, trình duyệt của bạn phải thiết lập kết nối trực tiếp với các máy chủ của Google. Do đó, Google biết rằng trang web của chúng tôi đã được truy cập qua địa chỉ IP của bạn. Việc sử dụng phông chữ Web của Google được thực hiện vì lợi ích của một bản trình bày thống nhất và hấp dẫn của plugin của chúng tôi. Điều này tạo thành một lợi ích hợp lý theo Nghệ thuật. 6 (1) (f) DSGVO. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ phông chữ web, thì máy tính của bạn sẽ sử dụng phông chữ chuẩn. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu người dùng, có thể được tìm thấy tại https://developers.google.com/fonts/faq và trong chính sách bảo mật của Google tại https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

Trên các trang của chúng tôi, các plugin của mạng xã hội SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Vương quốc Anh) có thể được tích hợp. Các plugin SoundCloud có thể được nhận dạng bằng logo SoundCloud trên trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp giữa trình duyệt của bạn và máy chủ SoundCloud được thiết lập thông qua plugin. Điều này cho phép SoundCloud nhận thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi từ địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” trong khi đăng nhập vào tài khoản SoundCloud, bạn có thể liên kết nội dung các trang của chúng tôi với hồ sơ SoundCloud của mình. Điều này có nghĩa là SoundCloud có thể liên kết các lượt truy cập vào các trang của chúng tôi với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, với tư cách là nhà cung cấp các trang này, chúng tôi không biết gì về nội dung của dữ liệu được truyền đi hoặc cách nó sẽ được SoundCloud sử dụng. Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của SoundCloud, vui lòng truy cập https://soundcloud.com/pages/privacy. Nếu bạn không muốn SoundCloud liên kết lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi với tài khoản SoundCloud của bạn, vui lòng đăng xuất khỏi tài khoản SoundCloud của bạn.


Bản quyền 2020 Explico, LLC Bảo lưu mọi quyền.
viTiếng Việt