bộ giải mã

Điều khoản dịch vụ

1. Sự chấp nhận của bạn

1a) Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web Explico, LLC (Explico) hoặc bất kỳ sản phẩm, phần mềm, nguồn cấp dữ liệu và dịch vụ nào của Explico được cung cấp cho bạn trên, từ hoặc thông qua trang web Explico, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

1b) Dịch vụ này do Explico cung cấp trên cơ sở “NGUYÊN TRẠNG” và “HIỆN CÓ” và Explico bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, tùy theo quyết định của mình, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những sửa đổi đó. Explico đang và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

2. Dịch vụ

2a) Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ, bao gồm cả những người dùng cũng là người đóng góp Nội dung trên Dịch vụ. “Nội dung” có thể bao gồm văn bản, phần mềm, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video, kết hợp nghe nhìn, các tính năng tương tác và các tài liệu khác mà bạn có thể xem, truy cập thông qua hoặc đóng góp cho Dịch vụ. Dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của Explico, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các sản phẩm, phần mềm và dịch vụ được cung cấp qua trang web Explico và các ứng dụng trên thiết bị di động.

2b) Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Explico. Explico không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Explico sẽ không và không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn rõ ràng loại bỏ Explico khỏi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

2c) Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của từng trang web khác mà bạn truy cập.

3. Tài khoản Explico

3a) Để truy cập một số tính năng của Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản Explico. Bạn không bao giờ được sử dụng tài khoản của người khác mà không được phép. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho Explico ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

3b) Mặc dù Explico sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất của bạn do sử dụng trái phép tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể chịu trách nhiệm về những tổn thất của Explico hoặc những người khác do việc sử dụng trái phép đó.

4. Tài khoản Explico Premium

4a) Tài khoản Thành viên Cao cấp và Nhà xuất bản Cao cấp dựa trên phí đăng ký định kỳ dành cho tất cả người dùng. Bạn có thể tham khảo các gói gói cao cấp của chúng tôi để biết thêm chi tiết về đăng ký tài khoản cao cấp.

4b) Phí đăng ký sẽ được lập hóa đơn theo phương thức thanh toán tương ứng do người dùng chọn. Người dùng sử dụng các khoản tín dụng của Explico, đăng ký của họ sẽ được tự động gia hạn với điều kiện là họ có đủ tín dụng trong tài khoản của mình.

4c) Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của bạn cho Dịch vụ Đăng ký Cao cấp Explico. Tất cả các phí và lệ phí không được hoàn lại. Nếu bạn muốn hủy đăng ký của mình, hãy chuyển sang gói dịch vụ cao cấp khác hoặc nếu bạn tin rằng ai đó đã truy cập vào tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

4d) Tài khoản trả phí không thể chuyển nhượng. Bạn không được chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác hoặc cho phép bất kỳ ai khác truy cập Trang web bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

4e) Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn xuất bản và phân phối trên Explico. Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để xuất bản nội dung.

4f) Bạn đồng ý không xuất bản và tạo bất kỳ danh sách cao cấp nào cho các nội dung vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Explico có quyền xóa danh sách mà không cần thông báo trước và phí hoặc lệ phí sẽ không được hoàn lại.

4g) Bạn hiểu rằng đăng ký của bạn hoặc quyền truy cập vào nội dung của Trang web sẽ bị đình chỉ nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ. Các tài khoản bị tạm ngưng sẽ không được khôi phục và phí hoặc lệ phí sẽ không được hoàn trả.

5. Sử dụng chung các quyền và hạn chế của dịch vụ

Theo đây, Explico cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này, với điều kiện:

5a) Bạn đồng ý không phân phối trên bất kỳ phương tiện nào bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Explico trừ khi Explico cung cấp các phương tiện để phân phối như vậy thông qua chức năng do Dịch vụ cung cấp.

5b) Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

5c) Bạn đồng ý không truy cập Nội dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài trang tải xuống của chính Dịch vụ hoặc các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác mà Explico có thể chỉ định.

5d) Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào sau đây trừ khi bạn được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Explico:
5d-1) bán quyền truy cập vào Dịch vụ;
5d-2) việc bán quảng cáo, tài trợ hoặc khuyến mại được đặt trên hoặc trong Dịch vụ hoặc Nội dung;
hoặc là
5d-3) việc bán quảng cáo, tài trợ hoặc khuyến mại trên bất kỳ trang nào của blog hoặc trang web có hỗ trợ quảng cáo chứa Nội dung được phân phối qua Dịch vụ trừ khi tài liệu khác không có được từ Explico xuất hiện trên cùng một trang và có đủ giá trị để cơ sở cho việc bán hàng đó.

5e) Các mục đích sử dụng thương mại bị cấm không bao gồm:
5e-1) tải một tài liệu gốc lên Explico, hoặc duy trì một hồ sơ gốc trên Explico, để quảng bá doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp của bạn;
5e-2) bất kỳ hoạt động sử dụng nào được Explico cho phép rõ ràng bằng văn bản.

5f) Bạn đồng ý không sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, “rô bốt”, “trình thu thập dữ liệu” hoặc “trình đọc ngoại tuyến”, truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến các máy chủ Explico theo một cách nhất định khoảng thời gian hơn con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng một khoảng thời gian bằng cách sử dụng một trình duyệt web trực tuyến thông thường. Bất chấp những điều đã nói ở trên, Explico cho phép người điều hành các công cụ tìm kiếm công cộng quyền sử dụng các trình thu thập dữ liệu để sao chép tài liệu từ trang web với mục đích duy nhất và chỉ trong phạm vi cần thiết để tạo các chỉ mục có thể tìm kiếm công khai của tài liệu, nhưng không phải bộ nhớ đệm hoặc kho lưu trữ nguyên vật liệu. Explico có quyền thu hồi các ngoại lệ này nói chung hoặc trong các trường hợp cụ thể. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ, cũng như không sử dụng hệ thống liên lạc do Dịch vụ cung cấp (ví dụ: nhận xét, email) cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào. Bạn đồng ý không gạ gẫm, vì mục đích thương mại, bất kỳ người dùng Dịch vụ nào liên quan đến Nội dung của họ.

5g) Bạn đồng ý không tạo bài đăng, xuất bản hoặc phân phối nội dung cho Explico dưới bất kỳ hình thức nào, trong phạm vi hoạt động của Explico, được xác định là thương mại, bất hợp pháp, xúc phạm hoặc có khả năng gây hại cho người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung:
5g-1) Xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền thiết kế, quyền nhân thân hoặc các quyền sở hữu của bên thứ ba khác, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai. Tệp / nội dung không được chứa tài liệu có bản quyền của bên thứ ba hoặc tài liệu thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba khác, trừ khi bạn được chủ sở hữu hợp pháp của tài liệu đó cho phép hoặc bạn có quyền hợp pháp để đăng tài liệu và cấp cho Explico tất cả các quyền giấy phép được cấp ở đây;
5g-2) Thúc đẩy vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của bên thứ ba, ví dụ: cung cấp danh sách các siêu liên kết đến các trang web chứa phần mềm vi phạm bản quyền hoặc tệp phương tiện, hack / bẻ khóa, v.v.;
5g-3) Chứa nội dung không đúng, không chính xác và giả mạo theo bất kỳ cách nào mà nội dung có bản xem trước khác và tiêu đề không chính xác;
5g-4) Bị trùng lặp hoặc chứa các tệp và nội dung giống nhau đã tồn tại trên Explico;
5g-5) Chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính độc hại nào khác, tệp hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc thay đổi chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào thuộc sở hữu của một bên khác;
5g-6) Công kích, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, rình rập, cổ vũ bạo lực, phân biệt chủng tộc, gây hại, thù hận hoặc cố chấp chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
5g-7) Có tính chất bôi nhọ, nói xấu hoặc quảng bá thông tin mà bạn biết là sai hoặc bất hợp pháp;
5g-8) Vi phạm quyền riêng tư của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ảnh của người khác mà không có sự đồng ý của người đó;
5g-9) Yêu cầu thông tin từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi;
5g-10) Có nội dung khiêu dâm, khiêu dâm hoặc chứa ảnh khoả thân;
5g-11) Có hoặc chứa một quảng cáo, một sáng kiến tiếp thị, chào mời kinh doanh, hoặc có liên quan đáng kể đến bất kỳ mục đích thương mại nào;
5g-12) Có tính chất bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, hình sự hoặc quanh co (chẳng hạn như khiêu dâm trẻ em, gian lận, cờ bạc).

5h) Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

5i) Explico có quyền dừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào.

6. Việc bạn sử dụng nội dung

Ngoài các hạn chế chung ở trên, các hạn chế và điều kiện sau áp dụng cụ thể cho việc sử dụng Nội dung của bạn.

6a) Tất cả các tên thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được sử dụng trong Dịch vụ này xác định Explico hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ của họ là nhãn hiệu độc quyền của Explico và / hoặc các bên thứ ba có liên quan. Không có nội dung nào trong Dịch vụ này được coi là cấp cho bất kỳ người nào bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào đối với Explico hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc tên như vậy.
6b) Nội dung được cung cấp cho bạn NGUYÊN TẮC. Bạn chỉ có thể truy cập Nội dung để lấy thông tin và sử dụng cá nhân như dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch vụ và khi được cho phép theo Điều khoản Dịch vụ này. Bạn không được tải xuống bất kỳ Nội dung nào trừ khi bạn thấy liên kết “tải xuống” hoặc liên kết tương tự được Explico hiển thị trên Dịch vụ cho Nội dung đó. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Explico hoặc các nhà cấp phép tương ứng của Nội dung. Explico và các nhà cấp phép của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và đối với Dịch vụ và Nội dung.
6c) Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trong đó.
6d) Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và Explico không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hữu ích, an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ của hoặc liên quan đến Nội dung đó. Bạn hiểu thêm và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối và bạn đồng ý từ bỏ, đồng thời từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với Explico. theo đó, và trong phạm vi luật hiện hành cho phép, đồng ý bồi thường và giữ Explico, chủ sở hữu, nhà điều hành, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép của Explico trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép về tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

7. Nội dung và hành vi của bạn

7a) Với tư cách là chủ tài khoản Explico, bạn có thể gửi Nội dung cho Dịch vụ (nội dung, hình nền, hình ảnh, v.v.). Bạn hiểu rằng Explico không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi.
7b) Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về Nội dung của chính mình và hậu quả của việc gửi và xuất bản Nội dung của bạn trên Dịch vụ. Bạn xác nhận, đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để xuất bản Nội dung bạn gửi; và bạn cấp phép để Explico tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác trong và đối với Nội dung đó để xuất bản trên Dịch vụ theo các Điều khoản Dịch vụ này.
7c) Bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu đối với Nội dung của mình. Tuy nhiên, bằng cách gửi Nội dung cho Explico, bạn cấp cho Explico một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, hiển thị và thực hiện Nội dung liên quan đến Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Explico (và các đơn vị kế thừa và chi nhánh ') của Explico, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc quảng bá và phân phối lại một phần hoặc tất cả Dịch vụ (và các sản phẩm phái sinh từ đó) ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi người dùng Dịch vụ giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung của bạn thông qua Dịch vụ và sử dụng, tái tạo, phân phối, hiển thị và thực hiện Nội dung đó nếu được phép thông qua chức năng của Dịch vụ và theo các Điều khoản Dịch vụ này. Các giấy phép ở trên do bạn cấp trong Nội dung mà bạn gửi tới Dịch vụ sẽ chấm dứt trong một thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn xóa hoặc xóa video của mình khỏi Dịch vụ. Tuy nhiên, bạn hiểu và đồng ý rằng Explico có thể giữ lại, nhưng không hiển thị, phân phối hoặc trình diễn trên máy chủ các bản sao Nội dung của bạn đã bị xóa hoặc xóa.
7d) Bạn đồng ý thêm rằng Nội dung bạn gửi đến Dịch vụ sẽ không chứa tài liệu có bản quyền của bên thứ ba hoặc tài liệu tuân theo các quyền sở hữu của bên thứ ba khác trừ khi bạn được chủ sở hữu hợp pháp của tài liệu đó hoặc bạn có quyền đăng một cách hợp pháp tài liệu và cấp cho Explico tất cả các quyền cấp phép được cấp ở đây.
7e) Explico không xác nhận bất kỳ Nội dung nào được gửi đến Dịch vụ bởi bất kỳ người dùng hoặc người cấp phép nào khác, hoặc bất kỳ ý kiến, khuyến nghị hoặc lời khuyên nào được trình bày trong đó và Explico từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung. Explico không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ và Explico sẽ xóa tất cả Nội dung nếu được thông báo thích hợp rằng Nội dung đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Explico có quyền xóa Nội dung mà không cần thông báo trước.
7f) Explico không có khả năng kiểm soát Nội dung bạn có thể tải lên, đăng hoặc truyền tải bằng Dịch vụ và không có nghĩa vụ giám sát Nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào. Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung và tài liệu bạn tải lên, đăng hoặc truyền tải bằng cách sử dụng Dịch vụ.

8.Chính sách chấm dứt tài khoản

8a) Explico sẽ chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Dịch vụ nếu trong những trường hợp thích hợp, người dùng được xác định là người tái vi phạm.
8b) Explico bảo lưu quyền quyết định xem Nội dung có vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này không vì các lý do khác ngoài vi phạm bản quyền, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở, nội dung khiêu dâm, tục tĩu. Explico có thể bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng của mình, xóa Nội dung đó và / hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng vì đã gửi tài liệu đó vi phạm Điều khoản Dịch vụ này.

9. Theo dõi Google Analytics

9a) Explico đã thay đổi mã theo dõi Analytics để hỗ trợ Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Các tính năng chúng tôi đã triển khai là Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích của Google Analytics. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo.
9b) Explico sẽ không tạo điều kiện cho việc kết hợp thông tin nhận dạng cá nhân với thông tin nhận dạng phi cá nhân đã thu thập trước đây từ các tính năng Quảng cáo hiển thị hình ảnh dựa trên cookie DoubleClick trừ khi Explico có thông báo rõ ràng và khẳng định trước của bạn (tức là chọn tham gia) đồng ý với, sự hợp nhất đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thêm về tiện ích mở rộng trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics.
9c) Explico có thể sử dụng dữ liệu từ Quảng cáo dựa trên sở thích của Google hoặc dữ liệu đối tượng của bên thứ ba (chẳng hạn như tuổi, giới tính và sở thích) với Google Analytics. Điều này giúp Explico hiểu rõ hơn về cách Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng và giúp điều chỉnh nội dung và quảng cáo trên Dịch vụ.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, EXPLICO, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA NÓ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN. EXPLICO KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN TOÀN CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) LỖI, LỖI NÀO, HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ TỰ NHIÊN NÀO ĐÓ LÀ KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (III) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP KHÔNG HỢP PHÁP NÀO ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ Ở ĐÂY, ( IV) BẤT KỲ SỰ TƯƠNG ỨNG HOẶC THÔNG TIN TRUYỀN NÀO ĐẾN HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (IV) BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT CỨ NÀO, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ / HOẶC (V) BẤT KỲ LỖI NÀO HOẶC SỢ HÃI TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT BẤT KỲ HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, CHUYỂN GIAO HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CÁC DỊCH VỤ. EXPLICO KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TIÊU THỤ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA CÁC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT HOẶC ĐẶC TRƯNG CỦA BẤT KỲ KÊNH NÀO HOẶC KHÔNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ VỪA NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG TƯ DUY VÀ THUYẾT PHỤC TỐT NHẤT CỦA MÌNH Ở NƠI PHÙ HỢP.

11. Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI SỰ KIỆN, EXPLICO SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN, CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI LÝ CỦA NÓ, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ MÀ CÒN LẠI GÌ TỪ BẤT KỲ (I) LỖI, SAI LẦM HOẶC NỘI DUNG NÀO , (II) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO GÂY RA, KẾT QUẢ TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (III) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (IV) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG TIN NÀO CỦA VIỆC TRUYỀN TẢI ĐẾN HOẶC TỪ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, (IV) BẤT KỲ LỖI, VIRUSES, TROJAN NÀO HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, / HOẶC (V) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY RA DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI EMAIL, CHUYỂN ĐỔI, HOẶC LỖI KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CÁC DỊCH VỤ, DƯỚI ĐÂY LÀ ĐƯỢC BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, KHAI THÁC HOẶC BẤT KỲ PHÁP LÝ NÀO KHÁC RY, VÀ MÀ HAY KHÔNG PHẢI CÔNG TY ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TRONG ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG.

BẠN CẢM NHẬN CỤ THỂ RẰNG EXPLICO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ NỘI DUNG HOẶC HÀNH VI KHÓ KHĂN, CHÍNH THỨC HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ RẰNG RỦI RO GÂY HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ CÁC KẾT QUẢ ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI BẠN.

12. Điều khoản bổ sung

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Explico không tuyên bố rằng Dịch vụ là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác làm như vậy theo ý của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

13. Bồi thường

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Explico, tập đoàn mẹ, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý vô hại, khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ:

13a) Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ;
13b) Việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này;
13c) Việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, tài sản hoặc quyền riêng tư nào;
hoặc là
13d) Bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Nội dung của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi thường này sẽ tồn tại trong Điều khoản Dịch vụ này và việc bạn sử dụng Dịch vụ.

14. Khả năng chấp nhận Điều khoản dịch vụ

Bạn xác nhận rằng bạn trên 18 tuổi hoặc là trẻ vị thành niên được giải phóng hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và hoàn toàn có thể và đủ thẩm quyền để tham gia các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện và bảo đảm được quy định trong các Điều khoản Dịch vụ này và để tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này.

15. Chuyển nhượng

Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây không được bạn chuyển giao hoặc chỉ định, nhưng có thể được Explico chỉ định mà không có giới hạn nào.

16. Tổng quát

Bạn đồng ý rằng: (i) Dịch vụ sẽ được coi là chỉ có trụ sở tại Oregon; và (ii) Dịch vụ sẽ được coi là một trang web thụ động không làm phát sinh quyền tài phán cá nhân đối với Explico, cụ thể hoặc chung, ở các khu vực pháp lý khác ngoài Oregon. Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ chịu sự điều chỉnh của các luật nội bộ của Bang Oregon, không liên quan đến các nguyên tắc xung đột luật của Bang. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và Explico phát sinh toàn bộ hoặc một phần từ Dịch vụ sẽ được quyết định riêng bởi một tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền tại Hạt Clackamas, Oregon. Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được Explico công bố trên Dịch vụ sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Explico liên quan đến Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản dịch vụ này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác và việc Explico không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền đó hoặc điều khoản. Explico có quyền sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản Dịch vụ này để biết bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản Dịch vụ này sẽ thể hiện sự đồng ý và chấp nhận của bạn đối với các điều khoản sửa đổi của Điều khoản này. BẠN VÀ EXPLICO ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI THAM KHẢO TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN CÓ HÀNH ĐỘNG. MỘT CÁCH KHÁC, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC RẢNH RÕ RÀNG.


Bản quyền 2021 Explico, LLC Mọi quyền được bảo lưu.
viTiếng Việt